Procedury sanitarne obowiązujące podczas przeprowadzania badania przydatności kandydatów do PSM I st. w Tarnobrzegu

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w sali nr 7 na parterze; wejście główne do szkoły od strony Sali koncertowej.  Prosimy wziąć ze sobą długopis w celu wypełnienia dokumentów.

Czas trwania przesłuchania ok. 10-15 minut.

O dokładnym terminie badania przydatności rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 1. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel – członek komisji, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Kandydat, jego rodzic/prawny opiekun, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w procedurze badania przydatności nie może przyjść na badanie, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Przed wejściem do szkoły każdy uczestnik badania przydatności musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. Należy przynieść własny długopis.
 4. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się w holu szkoły. Można również dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem zgodnie z instrukcją zamieszczoną nad umywalką.
 5. Na teren szkoły może wejść z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic/prawny opiekun,  zachowując  wszystkie środki higieny i bezpieczeństwa.
 6. Kandydat oraz jego rodzic/prawny opiekun przed wejściem do szkoły muszą prawidłowo założyć maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta. Rodzic/prawny opiekun pozostaje w maseczce przez cały czas pobytu w szkole, kandydat zdejmuje maseczkę wyłącznie podczas badania przydatności.
 7. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, np. maskotek.
 8. Kandydaci zgłaszają się w dokładnie umówionym terminie 10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną badania przydatności.
 9. Wchodzący na teren szkoły wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała przez wyznaczonego pracownika szkoły.
 10. Osoby nie wyrażające zgody na pomiar temperatury oraz nie podporządkowujące się zasadom bezpieczeństwa obowiązującym w szkole, nie będą wpuszczone na teren szkoły. Temperatura powyżej 37,5 oC skutkuje nie wpuszczeniem kandydata na badanie przydatności.
 11. Kandydat oraz rodzic/prawny opiekun zostają do chwili wejścia na badanie umieszczeni w sali lekcyjnej. Dla każdego kandydata zostaje przydzielona osobna sala. W czasie badania przydatności kandydata rodzic/prawny opiekun wypełnia kwestionariusz osobowy kandydata.
 12. Po zakończeniu przesłuchania możliwa będzie krótka rozmowa z członkami komisji.
 13. Niezwłocznie po badaniu przydatności lub rozmowie z komisją, kandydat i jego rodzic/prawny opiekun opuszczają teren szkoły drogą wskazaną przez pracownika szkoły.
 14. Sala, w której odbywają się przesłuchania jest wietrzona min. 5 min po każdym kandydacie, dezynfekowane są klamki i inne sprzęty z którymi kandydat miał kontakt. Przewodniczący komisji wyznacza członka komisji, który otwiera i zamyka drzwi do sali.
 15. Każda sala przeznaczona dla oczekujących po jej opuszczeniu jest wietrzona, dezynfekowane są klamki, krzesła i stoliki. Sale będą udostępniane rotacyjnie-jedna sala raz na godzinę.
 16. W czasie pobytu w szkole wszystkie osoby obowiązuje zasada zachowania 2 metrów dystansu.
 17. Przed opuszczeniem szkoły należy ponownie zdezynfekować ręce.