Procedury funkcjonowania PSM I st. w Tarnobrzegu – zagrożenie epidemiczne COVID-19

Procedury funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2021/2022 w czasie występowania zagrożenia zarażenia wirusem SARS COV-2.

Opracowano na  podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zasady ogólne:

DEZYNFEKCJA,   DYSTANS,   HIGIENA,   MASECZKA,   WIETRZENIE

Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy tj. bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych objawów charakterystycznych dla zarażenia COVID-19 oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do zachowania szczególnych zasad higieny i środków ostrożności zapobiegających możliwości rozprzestrzeniania wirusa SARS COV-2 oraz zachowania niniejszych procedur.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID-19. W drodze do, jak i ze szkoły, rodzice lub opiekunowie z dziećmi są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania szczególnych środków ostrożności w przestrzeni publicznej w związku z możliwością zarażenia SARS COV-2.

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do używania maseczek osłaniających usta i nos. Uczniowie i nauczyciele mogą zdjąć maseczki dopiero po wejściu do klasy, należy wówczas kontrolować zachowanie min. 1,5 m dystansu.

5. Po wejściu do budynku, wszystkie osoby zobowiązane są bezzwłocznie zdezynfekować ręce za pomocą automatycznego dyspensera znajdującego się przy wejściu w holu szkoły lub używać rękawiczek jednorazowych.

6. Po wejściu do szkoły może odbywać się pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Osoby ze wskazaniem termometru powyżej 38°C nie będą wpuszczane do budynku.

7. W holu szkoły i na korytarzach należy zachowywać min. 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami.

8. Zabrania się podawania ręki na powitanie i pożegnanie.

9. Rodzic bądź opiekun odprowadzający dzieci może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) z dzieckiem/dziećmi z klas I- III cyklu sześcioletniego wchodzi jeden rodzic lub opiekun; pozostali uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie,

b) utrzymany zostaje stały dystans od innych osób wynoszący min. 2 m,

c) po przyprowadzeniu dziecka na zajęcia lub jego odebraniu należy opuścić budynek szkoły. Krótkotrwałe oczekiwanie na dziecko, szczególnie z uwagi na złe warunki atmosferyczne, możliwe jest wyłącznie w holu przy wejściu do szkoły; w przypadku dobrych warunków pogodowych prosimy oczekiwać na dzieci przed szkołą.

10. Do budynku szkoły mogą wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy szkoły; w celu załatwienia spraw w sekretariacie szkoły, których nie można załatwić zdalnie, pozostałe osoby mogą wejść do szkoły wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły lub innego pracownika upoważnionego przez dyrektora szkoły.

11. Kontakt rodziców z nauczycielami powinien odbywać się za pomocą telefonu, maila, innych komunikatorów społecznych lub dziennika elektronicznego. Osobisty kontakt powinien zostać ograniczony do minimum.

12. Na zajęciach indywidualnych nauczyciel i uczeń mogą stosować maseczki ochronne (nie dotyczy uczniów instrumentów dętych), starać się zachowywać dystans min. 1,5 m; przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo dezynfekować lub myć ręce. Nauczycieli instrumentów dętych zobowiązuje się do zorganizowania kontrolowanego opróżniania instrumentów z wody. Wszystkim nauczycielom zabrania się korzystania z instrumentu ucznia.

13. Na zajęciach zbiorowych każdy uczeń siedzi w osobnej ławce z zachowaniem min. 1,5 dystansu. Przed lekcją obowiązkowo należy zdezynfekować lub umyć ręce.

14. Uczniowie oczekują na zajęcia w pobliżu klas, w których te zajęcia będą prowadzone
z zachowaniem obowiązującego dystansu. Zabrania się gromadzenia uczniów na
korytarzach i w innych przestrzeniach wspólnych.

15. W czasie każdej przerwy sale lekcyjne zostaną przewietrzone, a uczniowie zobowiązani są do umycia rąk ciepłą wodą i mydłem ( przez 30 sekund).

16. Każdy uczeń musi posiadać własny instrument (z wyjątkiem pianistów i akordeonistów), przybory i podręczniki; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Dopuszcza się posiadanie przez ucznia wody butelkowanej wyłącznie na jego użytek.

18. Dopuszcza się do korzystania przez uczniów z sal do ćwiczenia na instrumentach. Po opuszczeniu sali przez ucznia jest ona dezynfekowana przez pracownika obsługi.

19. Dopuszcza się organizację popisów, koncertów i innych uroczystości szkolnych z udziałem ograniczonej ilości publiczności. Słuchacze zobowiązani są do zajmowania miejsc z zachowaniem co najmniej 1,5 m dystansu oraz obowiązkowego stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.

20. Do odwołania zawiesza się organizację wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Dopuszcza się możliwość wyjazdów i udziału uczniów w konkursach muzycznych za zgodą dyrekcji i po uprzednim złożeniu oświadczenia przez nauczyciela i rodziców/opiekunów ucznia o świadomości istniejącego ryzyka zarażenia wirusem SARS COV-2 związanego z tego typu wyjazdem.

21. Uczeń, u którego w czasie pobytu w szkole zaobserwowano objawy chorobowe mogące sugerować objawy zarażenia COVID-19 zostaje odizolowany w pomieszczeniu izolacyjnym, w którym pod opieką pracownika szkoły pozostaje do czasu przybycia do szkoły rodzica lub opiekuna. Pomieszczenie izolacyjne znajduje się w sali nr 123. Uczeń opuszcza szkołę osobnym wyjściem.

22. Nauczyciel w klasach I-III c.6 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Po każdej przerwie uczniowie obowiązkowo myją ręce.

23. Podczas realizacji zajęć rytmiki nauczyciele będą ograniczać ćwiczenia i zabawy kontaktowe.

24. Instrumenty oraz inne sprzęty i materiały wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane po każdej zmianie ucznia lub grupy.

25. W tym roku szkolnym, dbając o bezpieczeństwo uczniów, chcemy ograniczyć częstotliwość przebywania ucznia w szkole, zajęcia teoretyczne w klasach I-III c.6 zostały zblokowane – będą odbywały się jeden raz w tygodniu.

26. Wszystkie zebrania na terenie szkoły (zebrania rady pedagogicznej, zebrania rodziców) organizowane będą w pomieszczeniach umożliwiających zachowanie dystansu min. 1,5 m oraz przy zastosowaniu przez zebranych maseczek zasłaniających usta i nos.

27. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika szkoły dokonuje się pomiaru temperatury ciała; w przypadku pomiaru powyżej 38oC, pracownik nie podejmuje pracy.