Regionalne Seminarium Akordeonowe – ODWOŁANE

Regionalne Seminarium Akordeonowe – ODWOŁANE

Sz. Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele klas akordeonu
szkół muzycznych I stopnia regionu podkarpackiego

W związku z obowiązującym wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego do dnia 15 marca 2022 r.  Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że mające odbyć się w naszej szkole w dniach 15-16 marca 2022 r. Regionalne Seminarium Akordeonowe dla solistów i zespołów akordeonowych, zostaje odwołane.

Przewidywany nowy termin to październik/listopad 2022 r.

Z poważaniem
Zofia Migdalska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, aby uniknąć dużych skupisk osób, na spotkanie inauguracyjne z dyrekcją szkoły zapraszamy tylko uczniów klas pierwszych.

Bardzo serdecznie witam całą społeczność szkoły w nowym roku szkolnym 2021/2022. Bardzo zależy nam wszystkim na utrzymaniu nauki stacjonarnej, a to będzie w dużej mierze zależało od naszej wspólnej odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, życzliwości i zrozumienia. Z naszej strony zrobimy wszystko, aby w szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, mogli spokojnie pracować i cieszyć się z osiąganych sukcesów.

Bardzo proszę o dostosowanie się do obowiązujących w szkole przepisów bhp, respektowania poleceń nauczycieli i pracowników obsługi, które mają służyć naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu oraz efektywnej nauce.

Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, ale także satysfakcji i radości z dalszego poznawania pięknego świata muzyki.

 Z wyrazami szacunku
Zofia Migdalska
dyrektor szkoły

Przed przyjściem do szkoły prosimy zapoznać się z Procedurami funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2021/2022 w czasie występowania zagrożenia zarażenia wirusem SARS COV-2.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.

 godz. 16.00  –  wyłącznie uczniowie klas pierwszych wraz z jednym rodzicem / opiekunem w Sali koncertowej Szkoły.

Pozostali uczniowie z klas wyższych proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli instrumentu głównego w swoich salach lekcyjnych od godz. 16.30 w celu ustalenia zajęć z instrumentu. Z nauczycielami można również kontaktować się telefonicznie.

Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa. Wszyscy powinni posiadać maseczki oraz zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.

Zajęcia teoretyczne i zespołowe wg rozkładu zajęć rozpoczynają się od dnia 5 września.  W dniach 2 i 3 września odbędą się spotkania organizacyjne i zapisy do wybranych grup u nauczycieli teorii wg następującego porządku:

2 września

Godz. 15.00 – kl. VI i IV c.4 – sala nr 4

Godz. 15.45 – kl. V i III c.4  –  sala nr 4

Godz. 16.30 –  kl. IV i II c.4  –  sala nr 4

3 września

Godz. 15.00  –  kl. III c.6 – sala nr 9

Godz. 15.45  –  kl. II c.6  –  sala nr 9

Godz. 16.30  –  kl. I c.6 i I c.4 – sala nr 9

WAŻNE!

Na spotkania organizacyjne proszę koniecznie przynieść tygodniowy rozkład zajęć ze szkoły oświatowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Rozkładem zajęć z przedmiotów teoretycznych, zespołów i chóru.

Procedury funkcjonowania PSM I st. w Tarnobrzegu – zagrożenie epidemiczne COVID-19

Procedury funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2021/2022 w czasie występowania zagrożenia zarażenia wirusem SARS COV-2.

Opracowano na  podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zasady ogólne:

DEZYNFEKCJA,   DYSTANS,   HIGIENA,   MASECZKA,   WIETRZENIE

Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy tj. bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych objawów charakterystycznych dla zarażenia COVID-19 oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do zachowania szczególnych zasad higieny i środków ostrożności zapobiegających możliwości rozprzestrzeniania wirusa SARS COV-2 oraz zachowania niniejszych procedur.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID-19. W drodze do, jak i ze szkoły, rodzice lub opiekunowie z dziećmi są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania szczególnych środków ostrożności w przestrzeni publicznej w związku z możliwością zarażenia SARS COV-2.

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do używania maseczek osłaniających usta i nos. Uczniowie i nauczyciele mogą zdjąć maseczki dopiero po wejściu do klasy, należy wówczas kontrolować zachowanie min. 1,5 m dystansu.

5. Po wejściu do budynku, wszystkie osoby zobowiązane są bezzwłocznie zdezynfekować ręce za pomocą automatycznego dyspensera znajdującego się przy wejściu w holu szkoły lub używać rękawiczek jednorazowych.

6. Po wejściu do szkoły może odbywać się pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Osoby ze wskazaniem termometru powyżej 38°C nie będą wpuszczane do budynku.

7. W holu szkoły i na korytarzach należy zachowywać min. 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami.

8. Zabrania się podawania ręki na powitanie i pożegnanie.

9. Rodzic bądź opiekun odprowadzający dzieci może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) z dzieckiem/dziećmi z klas I- III cyklu sześcioletniego wchodzi jeden rodzic lub opiekun; pozostali uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie,

b) utrzymany zostaje stały dystans od innych osób wynoszący min. 2 m,

c) po przyprowadzeniu dziecka na zajęcia lub jego odebraniu należy opuścić budynek szkoły. Krótkotrwałe oczekiwanie na dziecko, szczególnie z uwagi na złe warunki atmosferyczne, możliwe jest wyłącznie w holu przy wejściu do szkoły; w przypadku dobrych warunków pogodowych prosimy oczekiwać na dzieci przed szkołą.

10. Do budynku szkoły mogą wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy szkoły; w celu załatwienia spraw w sekretariacie szkoły, których nie można załatwić zdalnie, pozostałe osoby mogą wejść do szkoły wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły lub innego pracownika upoważnionego przez dyrektora szkoły.

11. Kontakt rodziców z nauczycielami powinien odbywać się za pomocą telefonu, maila, innych komunikatorów społecznych lub dziennika elektronicznego. Osobisty kontakt powinien zostać ograniczony do minimum.

12. Na zajęciach indywidualnych nauczyciel i uczeń mogą stosować maseczki ochronne (nie dotyczy uczniów instrumentów dętych), starać się zachowywać dystans min. 1,5 m; przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo dezynfekować lub myć ręce. Nauczycieli instrumentów dętych zobowiązuje się do zorganizowania kontrolowanego opróżniania instrumentów z wody. Wszystkim nauczycielom zabrania się korzystania z instrumentu ucznia.

13. Na zajęciach zbiorowych każdy uczeń siedzi w osobnej ławce z zachowaniem min. 1,5 dystansu. Przed lekcją obowiązkowo należy zdezynfekować lub umyć ręce.

14. Uczniowie oczekują na zajęcia w pobliżu klas, w których te zajęcia będą prowadzone
z zachowaniem obowiązującego dystansu. Zabrania się gromadzenia uczniów na
korytarzach i w innych przestrzeniach wspólnych.

15. W czasie każdej przerwy sale lekcyjne zostaną przewietrzone, a uczniowie zobowiązani są do umycia rąk ciepłą wodą i mydłem ( przez 30 sekund).

16. Każdy uczeń musi posiadać własny instrument (z wyjątkiem pianistów i akordeonistów), przybory i podręczniki; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Dopuszcza się posiadanie przez ucznia wody butelkowanej wyłącznie na jego użytek.

18. Dopuszcza się do korzystania przez uczniów z sal do ćwiczenia na instrumentach. Po opuszczeniu sali przez ucznia jest ona dezynfekowana przez pracownika obsługi.

19. Dopuszcza się organizację popisów, koncertów i innych uroczystości szkolnych z udziałem ograniczonej ilości publiczności. Słuchacze zobowiązani są do zajmowania miejsc z zachowaniem co najmniej 1,5 m dystansu oraz obowiązkowego stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.

20. Do odwołania zawiesza się organizację wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Dopuszcza się możliwość wyjazdów i udziału uczniów w konkursach muzycznych za zgodą dyrekcji i po uprzednim złożeniu oświadczenia przez nauczyciela i rodziców/opiekunów ucznia o świadomości istniejącego ryzyka zarażenia wirusem SARS COV-2 związanego z tego typu wyjazdem.

21. Uczeń, u którego w czasie pobytu w szkole zaobserwowano objawy chorobowe mogące sugerować objawy zarażenia COVID-19 zostaje odizolowany w pomieszczeniu izolacyjnym, w którym pod opieką pracownika szkoły pozostaje do czasu przybycia do szkoły rodzica lub opiekuna. Pomieszczenie izolacyjne znajduje się w sali nr 123. Uczeń opuszcza szkołę osobnym wyjściem.

22. Nauczyciel w klasach I-III c.6 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Po każdej przerwie uczniowie obowiązkowo myją ręce.

23. Podczas realizacji zajęć rytmiki nauczyciele będą ograniczać ćwiczenia i zabawy kontaktowe.

24. Instrumenty oraz inne sprzęty i materiały wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane po każdej zmianie ucznia lub grupy.

25. W tym roku szkolnym, dbając o bezpieczeństwo uczniów, chcemy ograniczyć częstotliwość przebywania ucznia w szkole, zajęcia teoretyczne w klasach I-III c.6 zostały zblokowane – będą odbywały się jeden raz w tygodniu.

26. Wszystkie zebrania na terenie szkoły (zebrania rady pedagogicznej, zebrania rodziców) organizowane będą w pomieszczeniach umożliwiających zachowanie dystansu min. 1,5 m oraz przy zastosowaniu przez zebranych maseczek zasłaniających usta i nos.

27. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika szkoły dokonuje się pomiaru temperatury ciała; w przypadku pomiaru powyżej 38oC, pracownik nie podejmuje pracy.

Informacja dotycząca nauki od dnia 18 stycznia 2021 r.

W związku z komunikatem  Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 13 stycznia 2021 r. uprzejmie informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania zajęcia będą się odbywać wg. dotychczasowych zasad, tj. w trybie nauki zdalnej.

Prosimy o bieżące śledzenie strony szkolnej, w przypadku zmian będziemy podawać kolejne informacje.

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid-19

Zapraszamy do zapoznania się z Procedurami funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2020/2021 w czasie występowania zagrożenia zarażenia wirusem SARS COV-2.

Opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Do pobrania plik: