Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu rozpoczęła swą działalność 1 września 1974 r. Na podstawie zarządzenia nr 54 ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 sierpnia 1974 r. uzyskała status publicznej szkoły artystycznej, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy al. Niepodległości 9. Zajęcia indywidualne i zbiorowe odbywały się w wynajętych czterech niewielkich salach. Szkoła prowadziła program kształcenia muzycznego w dziale dziecięcym, tj. cyklu sześcioletnim. Uczniowie mieli do wyboru naukę gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli lub akordeonie.

Dyrektorem placówki została mgr Elżbieta Mach, która to 12 września 1974 r. przewodniczyła pierwszej konferencji Rady Pedagogicznej. W skład pierwszej kadry nauczycielskiej weszli: mgr Elżbieta Mach, Zofia Wilewska, Marian Obrzut, Marcin Pliś, Jan Spiralewicz, Krzysztof Zwierzyński i mgr Jerzy Mach. Rok później pracę w szkole rozpoczęli kolejni nauczyciele: Tadeusz Gurdak, mgr Teresa Marcinkiewicz, Czesława Łagowska oraz Anna Sapińska.

W 1976 r. odbył się pierwszy szkolny konkurs dla najmłodszych pianistów, pn. „Wiolinowy Kluczyk”. Pierwsze miejsce zajęła w nim uczennica mgr Teresy Marcinkiewicz – Aleksandra Nawe (dziś prof. Akademii Muzycznej w Łodzi). Uczniowie szkoły, od samego początku jej istnienia, koncertowali również dla środowiska lokalnego. Tradycją stały się wyjazdowe koncerty do okolicznych domów dziecka z muzycznymi programami dla dzieci.

W 1980 r. naukę w szkole ukończyli pierwsi absolwenci. Niektórzy z nich z powodzeniem zdali egzaminy wstępne do średnich szkół muzycznych w Rzeszowie, Lublinie i Krakowie.

W 1981r. dyrekcja szkoły, za zgodą organu prowadzącego, nawiązała współpracę ze średnią szkołą muzyczną w Stalowej Woli. W wyniku porozumienia, powołano w Tarnobrzegu filię stalowowolskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Wszystkie zajęcia odbywały się w Tarnobrzegu, zaś egzaminy końcoworoczne z instrumentu głównego i przedmiotów teoretycznych- w Stalowej Woli.

W 1983 r. stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Jerzy Mach. Rok 1984 był jubileuszowym dla tarnobrzeskiej szkoły – obchodziła ona 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert w wykonaniu uczniów, nauczycieli i absolwentów szkoły.

Popularność szkoły przyciągała coraz większą liczbę kandydatów i uczniów. Fakt ten spowodował, iż baza lokalowa placówki wkrótce stała się niewystarczająca i była znaczącą przeszkodą w dalszym rozwoju szkoły. Podjęto więc starania o rozpoczęcie prac projektowych i lokalizację nowego budynku szkoły. W kwietniu 1987 r. powstała inicjatywa założenia Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Muzycznej w Tarnobrzegu.

Sprawa pozyskania nowego lokum stała się najważniejsza. Dyrektor Jerzy Mach wspólnie z członkami Komitetu Budowy Szkoły Muzycznej podjął się trudnego zadania budowy nowej siedziby placówki. 15 października 1988 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek szkoły zlokalizowany przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ministerstwa, władz lokalnych oraz grono pedagogiczne i uczniowie szkoły. Rozpoczęto budowę nowej, wymarzonej, długo oczekiwanej szkoły.

W maju 1987 r. szkołę filialną II st. w Stalowej Woli opuścili jej pierwsi absolwenci, a trzy lata później drugi i zarazem ostatni rocznik.

We wrześniu 1992 r. dyrektorem szkoły został mgr Krzysztof Zwierzyński.

W 1993 r. roku do użytku oddano jeden z czterech segmentów szkoły, mieszczący sale dydaktyczne. Uroczyste otwarcie nowej placówki odbyło się z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Kultury – dyrektora Maksymiliana Bylickiego, członków Komitetu Budowy Szkoły Muzycznej oraz władz miasta. W latach 1996-2001 zostały wykończone kolejne dwa segmenty, mieszczące pozostałe sale dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne.

Rok 2000 był rokiem świętowania kolejnego jubileuszu: 25-lecia szkoły. Uroczysty koncert był niezapomnianym wydarzeniem artystycznym, pełnym emocji i wielu wrażeń, spotkań i wspomnień, które do dziś pozostały w pamięci uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.

W maju 2001 r. szkoła po raz pierwszy zorganizowała I Tarnobrzeski Konkurs Akordeonowy.

We wrześniu 2001 r. dyrektorem szkoły została mgr Zofia Migdalska.

Dzięki staraniom nowej dyrekcji szkoła stale poszerza swoją ofertę edukacyjną. Został otworzony czteroletni cykl nauczania oraz zwiększono zakres specjalności o klasy gitary, klarnetu i fletu. Systematycznie zwiększa się liczba uczniów oraz poszerza się grono nauczycieli. W trosce o zapewnienie bardzo dobrych warunków do nauki i pracy dydaktycznej, dzięki wsparciu organu prowadzącego, szkoła ciągle powiększa swoje instrumentarium oraz wzbogacana jest o nowe pomoce dydaktyczne.

W 2002 r. szkoła gościła kompozytora, dyrygenta i pianistę prof. Andrzeja Cwojdźińskiego.

W 2003 r. miał miejsce II Tarnobrzeski Konkurs Akordeonowy, który od roku 2004 stał się imprezą cykliczną o zasięgu makroregionalnym i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród pedagogów i uczniów szkół muzycznych.

W 2004 r. szkoła została również organizatorem konkursu regionalnego „Dziecięce Interpretacje Muzyczne”, skierowanego do uczniów klas fortepianu.

Od początku swojej kadencji dyrektor Z. Migdalska z dużym zaangażowaniem czyniła starania mające na celu ukończenie budowy sali koncertowej. W 2014 r. obiekt szkolny zyskał nowoczesną salę koncertową, mieszczącą 227 słuchaczy, dostosowaną również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całej inwestycji zamknął się kwotą ponad 12,5 mln złotych. Było to możliwe dzięki sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególne podziękowania za zaangażowanie, pomoc, zrozumienie i wsparcie w tym przedsięwzięciu należą się: prof. Wiktorowi Jędrzejcowi – Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Artystycznej oraz dr. Zdzisławowi Bujanowskiemu- Dyrektorowi Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Reasumując, należy stwierdzić, że Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu, jest od wielu już lat autentycznym animatorem życia muzycznego w mieście i okolicznych miejscowościach.

Panująca w szkole serdeczna atmosfera w połączeniu z rzetelną pracą sprzyjają sukcesom uczniów na różnego typu konkursach, festiwalach i przesłuchaniach. O poziomie kształcenia świadczą nietylko rozliczne nagrody zdobywane przez uczniów, ale także koncerty w ich wykonaniu. A okazji do publicznych prezentacji nie brakuje. Uczniowie szkoły z powodzeniem biorą też udział w konkursach w kraju i za granicą. Zdobyte laury, jak i uznanie słuchaczy dają radość oraz motywację do dalszej pracy.

Od początku istnienia do czasów obecnych, Tarnobrzeską Szkołę Muzyczną ukończyło ponad 550 absolwentów, a uczęszczało 1424 uczniów. Wielu z nich podjęło dalszą naukę w szkołach średnich, zdecydowało się na muzyczne studia wyższe i wybrało zawód muzyka. Szkoła może poszczycić się dwójką wybitnych artystów. Są nimi prof. Akademii Muzycznej w Łodzi Aleksandra Anna Nawe i prof. Akademii Muzycznej w Krakowie Maciej Tworek. Kilka osób po skończeniu studiów powróciło do Tarnobrzega i obecnie pracuje w szkole, kształcąc przyszłe pokolenia muzyków.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, czego dowodem jest corocznie zwiększająca się liczba kandydatów starających się o przyjęcie do niej.

Misją szkoły jest rzetelna i sumienna praca nad tym, aby kontakt z muzyką, stanowił cenny środek prowadzący do rozwoju pełnej i bogatej osobowości dziecka.

Kadra pedagogiczna w latach 1974-2013

Dyrektorzy szkoły:

 • Mach Elżbieta (1974- 1983)
 • Mach Jerzy (1983- 1992)
 • Zwierzyński Krzysztof (1992 –2001)

Nauczyciele:

 • Mach Elżbieta
 • Mach Jerzy
 • Wilewska Zofia
 • Pliś Marcin
 • Gurdak Tadeusz
 • Obrzut Marian
 • Spilarewicz Jan
 • Ścisło Antoni
 • Furtas Piotr
 • Sapińska Anna
 • Odorowska Maria
 • Liskowacka Alicja
 • Kołek Waldemar
 • Łagowska Teresa
 • Łagowska Czesława
 • Nyckowska Kinga
 • Marcinkiewicz Teresa
 • Jazgier Marek
 • Ginał Adrianna
 • Stępień Grażyna
 • Jakubowska Elżbieta
 • Płóciennik Magdalena
 • Gurdak Marta
 • Zwierzyński Krzysztof
 • Pintal Anna
 • Bieniek Adam
 • Robuta Witold
 • Roman Kinga
 • Małek Adrian
 • Brzeziński Marek
 • Skop Klaudyna
 • Klupś Aleksandra
 • Huber Jadwiga
 • Stasiak Joanna
 • Wiązownicki Wojciech